24 Service Area Can Free Receive Zhangjiajie Tourism Package Ticket

During 2014 Mid-Autumn Festival holiday period, in Haoxianghui supermarkets located in the 24 service area of the highway of Zhangjiajie province,  there will be free gift of Zhangjiajie tourism packages ticket voucher, which worths the value of 689 yuan, including Wulingyuan Core Scenic Spots, Huangshizhai cableway round-trip ticket, Zhangjiajie Grand Canyon tickets, Tujia Customs Park tickets and World Geopark Exhibition tickets.  

This 24 service areas are the Dongkou, Zhijiang, Anjiang, Sinhuang, Hengdong, Huaihua, south of the Great Wall, Fenghuang, Baojing, Tongdao, Jingzhou, Huitong, Hongjiang, Liuyang, Hongguan, Guiyang, Daweishan Zhuting, Yancheng, Ansha, Pingjiang, Dajing, Changsha, Yongzhou. 

Pin It to Pinterest